Uthyrning av bostadsrätten.

REGLER FÖR ANDRAHANDSUTHYRNING


Detta regelverk är framtaget av styrelsen i BRF Muraren 13 i ett led att reglera andrahandsuthyrningar i föreningen.

Andrahandsuthyrning är tillåten i enlighet med BRF:s stadgar. BRF tar för detta ut en avgift uppgående till 10% av aktuellt ”Prisbasbelopp”:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/statistiknyhet/prisbasbeloppet-for-ar-2020/

Avgiften beräknas Prisbasbelopp x 10% /12 månader och påförs uthyrarens månatliga avgiftsavi. Avgiften tas ut per påbörjad kalendermånad.

Enda undantag till angiven andrahandsuthyrningsavgift är då andrahandsuthyrning sker till egna barn. I övrigt gäller samtliga regler enligt nedan.

All uthyrning till person som inte är ägare/delägare i bostadsrätten skall betraktas som en andrahandsuthyrning vilket (vid varje tillfälle) kräver styrelsens skriftliga godkännande.


Innan en andrahandsuthyrning kan godkännas av Styrelsen skall:

· Datumaktuell personupplysning från t.ex. UC tillsändas styrelsen

· Datum mellan vilka andrahandsuthyrningen skall ske meddelas styrelselen i skrift


Efter av styrelsen godkänd andrahandsuthyrning, men innan uthyrning får påbörjas skall:

· Kopia av andrahandskontrakt tillsändas styrelsen

· Andrahandskontraktet skall bl.a. innehålla följande information:

- Namn, personnr, adresser, telefonnummer och mail till både uthyrare och andrahandshyresgäst

- Datum mellan vilka andrahandsuthyrningen skall ske (gäller även ev. förlängningsavtal)

· Skriftligt godkännande från styrelsen erhållas


Alla ev. förlängningar av ett andrahandskontrakt kräver styrelsens skriftliga godkännande.SKÄL FÖR UTHYRNING

Att exempelvis köpa en lägenhet och sedan hyra ut den för att tillgodogöra sig hyra, utan att själv avse bo i lägenheten, behöver inte godtas av bostadsrättsföreningen. Klart är också att skäl som från början var godtagbara, kan förändras över tid.

Allra vanligaste orsaken till att någon vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand är att bostadsrättshavaren vill prova på ett sammanboende eller ska studera/arbeta på annan ort under en tid. Dessa skäl är godtagbara och uthyrning i andra hand beviljas oftast vid uppvisande av arbetsintyg i upp till 2 år (med tillstånd ett år åt gången). Andra giltiga skäl kan vara om bostadsrättshavaren på grund av ålder eller sjukdom behöver vistas på vårdhem samt om han eller hon har en period av militärtjänstgörning eller utlandstjänstgörning framför sig.

Att tänka på vid längre uthyrningar är att hyresgästen kan få besittningsskydd efter två år. Om hyresgästen får besittningsskydd kan det bli svårt för bostadsrättshavaren att flytta tillbaka till bostadsrätten då hyresgästen har möjlighet att bo kvar.FÖRENINGEN HAR RÄTT ATT TA UT EN AVGIFT

Från och med den 1 juli 2014 har bostadsrättsföreningar rätt att ta ut en årlig avgift av den som hyr ut sin bostadsrätt. Avgiften ska fastställas till högst ett årligt belopp om 10 procent av prisbasbeloppet, se länken nedan. För att kunna ta ut avgiften måste det vara inskrivet i föreningens stadgar. Fastighetsägarnas mönsterstadgar har ändrats i detta avseende. Dessa tillhandahålls gratis för medlemmar i Fastighetsägarna.

Prisbasbelopp SCB

http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/blanketter-och-mallar/1051-tillstand-uthyrning-av-bostadsrattslagenhet

http://www.fastighetsagarna.se/webbshop/blanketter/bostadsratt/1055-avtal-om-upplatelseTIDSBEGRÄNSAT TILLSTÅND

Då Fastighetsägarna rekommenderar att tillstånd att hyra ut i andra hand ska tidsbegränsas, exempelvis till ett år, så skrivs detta i beslutet som medlemmen får ta del av. Då har föreningen möjlighet att följa upp om utlandstjänstgöringen eller studierna har avbrutits. Är däremot förutsättningarna detsamma som vid den ursprungliga ansökan finns det ingen anledning till att inte förlänga tillståndet för ytterligare ett år.OTILLÅTEN UTHYRNING I ANDRA HAND

Om någon hyr eller lånar ut en lägenhet i andra hand utan tillåtelse kommer föreningen agera snabbt. Från det att föreningen fått kännedom om uthyrningen, kommer föreningen skicka en skriftlig anmodan om rättelse till medlemen. Uthyrning utan styrelsens tillstånd eller tillstånd från hyresnämnden kan få stora konsekvenser för bostadsrättshavaren. Det kan resultera i att rätten till lägenheten förverkas, alltså att medlemmen helt enkelt blir uppsagd.ANSVAR FÖR LÄGENHETEN

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är bostadsrättsinnehavaren alltid ansvarig gentemot föreningen för alla sina förpliktelser, exempelvis att månadsavgiften betalas i rätt tid, att grannarna inte utsätts för störningar och att vårdnadsplikten gentemot bostadsrättsföreningen upprätthålls. Föreningen har inga juridiska krav i relation till andrahandshyresgästen. Om något händer kan föreningen skicka en anmodan om rättelse eller krav till bostadsrättshavaren. Det är då bostadsrättshavarens ansvar att säkerställa att problemet upphör. Det är dock viktigt att styrelsen har kontaktuppgifter till andrahandshyresgästen. I det dagliga arbetet i föreningen kan det finnas tillfällen när styrelsen behöver prata med andrahandshyresgästen eller komma in i lägenheten för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.