tisdag 15 september 2015

Höststädning / 2:a handsuthyrning / Renovering / Regler för ombyggnad

Viktig info, Brf Muraren 13
2015-09-14
Höststädning
Söndagen den 18/10 har alla i huset möjlighet att ställa de saker man vill slänga i utrymmet utanför tvättstugan. Ett företag kommer komma måndag morgon och slänga allt som står där. Passa på att slänga trasiga cyklar eller saker som står och skräpar i källarförråden.
2:a handsuthyrning
För att hyra ut sin lägenhet i 2:a hand krävs alltid godkännande av styrelsen. Blankett för ansökan finns på föreningens hemsida. Byte av hyresgäst kräver nytt tillstånd från föreningens styrelse via ny ansökan.
Uthyrning till Airbnb är inte tillåtet då det saknas stöd i Bostadsrättslagen. Hyresnämnen har nyligen beslutat att förutom att uthyrningen liknar kommersiell hotellverksamhet, så kan det uppfattas som störande för övriga boende när många okända personer rör sig i fastigheten.
Om bostadsrättsinnehavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand är det grund för förverkande och föreningen har rätt att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning.
Renovering
Ombyggnad av lägenhet som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, rivning av väggar, eller annan väsentlig förändring av lägenheten kräver tillstånd från styrelsen.
Enklare renovering av lägenhet, t ex målning, tapetsering, omläggning av golv (ej våtrum), eller utbyte av köksinredning, kräver ej tillstånd från styrelsen.
För att ett ärende ska hinna behandlas av styrelsen måste ansökan lämnas in senast två veckor före det är dags att påbörja renoveringen. OBS! Ett av styrelsen beviljat tillstånd för ombyggnad är alltid villkorat att medlemen som bygger om lägenheten förbinder sig att följa föreningens regler för ombyggnad.
Allmänna regler för ombyggnad:
•Allt arbete ska utföras hantverksmässigt.
•Buller ska minimeras och koncentreras till så få tillfällen som möjligt och får endast förekomma mellan 08.00-20.00 på vardagar och 09.00-20.00 på helger. På ”röda dagar” får renoveringsarbete som stör ej pågå.
•Byggmaterial och avfall får ej förvaras i trapphuset.
•Byggavfall får EJ slängas i grovsoprummet.
•Trapphus och hissar ska städas dagligen vid nedsmutsning.
•Hisskydd ska användas vid transport av skrymmande eller nedsmutsande föremål.
•Central avstängning av el, vatten, värme eller gas får endast utföras av behörig hantverkare och efter samråd med fastighetens förvaltare Delagott. Infomation om avstängning ska anslås i god tid på anslagstavlan på entréplan samt i hissen.
NYTT! Intyg om hantverkares certifikation för Säker Vatteninstallation och våtrumsbehörighet utfärdad av BKR skall lämnas till styrelsen i samband med ansökan om tillstånd för ombyggnaden. Höga kostnader orsakade av vattenskador som resultat av undermåligt utfört arbete är vanligt förekommande. Tänk även på grannen under!

Balkonger mot innergården

Föreningen kommer fakturera de hushåll som vill vara med och bygga balkong i förskott. Detta kommer ske innan årsskiftet. Det är därför viktigt att varje hushåll som vill bygga balkong förebereder finansieringen av respektive balkong. FÄSTEB har redan varit och mätt hemma hos de hushåll som har anmält intresse (2015-06-24).  (För mer info se: www.brfmuraren13.se).
Cyklar, mopeder, barnvagnar, rollatorer mm..
Inga cyklar, barnvagnar eller andra föremål får placeras i trappuppgångar av brandsäkerhets- och utrymningsskäl. I lägenhetsförråd får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna måste hållas fria från saker och får inte belamras. Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förrådet. Det finns en lag: lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778). Efterföljs inte detta kan föreningen få betala vite, vilket innebär att din månadsavgift kan påverkas av detta. För de boende som väljer att inte följa myndigheternas krav kommer styrelsen i sin tur se till att detta följs. Samtliga föremål kommer att tas bort och låsas in i ett förråd. Föremålen får därefter lösas ut efter anmälan till styrelsen.
Håll dig uppdaterad
Styrelsen lägger vare månad upp ny information på föreningens hemsida www.brfmuraren13.se. Glöm inte att kika där med jämna mellanrum.


Med vänliga hälsningar,
Styrelsen
www.brfmuraren13.se

brfmuraren13@gmail.com